Kartona

ALGEMENE VOORWAARDEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarde, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

De geldigheidsduur van offertes bedraagt 1 maand.

Het leveren van goederen in België gebeurt binnen maximum 8 werkdagen na bestelling. Voor leveringen in het buitenland wordt de leveringstermijn zo kort mogelijk gehouden. Rondom feestdagen en drukke periodes kan het zijn dat we een dag langer nodig hebben voor de bezorging. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadeloosstelling.

Klachten in verband met de levering van goederen moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen werd tussen partijen of een vervaldatum vermeld werd op de factuur. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum wordt een disconto van 2% toegekend.

Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventuele betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag de wettelijke interest verschuldigd zijn, te rekenen vanaf voorziene vervaldag vermeerderd met 1 %.

Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10 % met een minimum van 75 euro als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlinteresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.

Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.

Het trekken of aanvaarden van wissels en andere aanvaardbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of de opdrachtgever.

Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden. In verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.

Alleen de Rechtbanken te Mechelen en het Vredegerecht, bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van de bvba KARTONA zijn bevoegd om kennis te nemen van eender welk geschil, en dit in zoverre niet in een aparte schriftelijke overeenkomst tot arbitrage is besloten, overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk Wetboek.